Når gjelder Håndverkertjenesteloven?

Håndverkertjenesteloven er en forbrukerlov. Det vil si at den gjelder i avtaleforhold der den ene part handler som ledd i næringsvirksomhet, mens den andre er en fysisk person og ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet, dvs. privatperson.

Håndverkertjeneste loven gjelder avtaler om arbeid på ting og arbeid på fast eiendom. Arbeid på eks. dyr faller utenfor. Loven gjelder ikke oppføring av ny bolig og arbeid som utføres i umiddelbar sammenheng med slik oppføring.

Noen ganger kan håndverkerloven komme til anvendelse der flere privatpersoner, typisk et mindre sameie, går sammen om å inngå avtale med en næringsdrivende om arbeid på sameiets bygningsmasse.

Arbeid som utføres i forbindelse med en avtale som i helhet må anses som kjøp av en ting faller heller ikke inn under håndverkertjenestelovens virkeområde. Et eksempel her kan være kjøp nye møbler, selv om selger monterer dem for deg. De fleste lover som regulerer avtaler mellom private rettssubjekter kan fravikes ved avtale mellom partene. Det gjelder også forbrukerlovgivningen og håndverkertjenesteloven. Men, det er ikke adgang til å avtale vilkår som er mindre gunstige for forbrukeren enn det som følger av loven.