Hva må håndverkeren levere etter Håndverkertjenesteloven?

Håndverkeren skal alltid utføre sitt arbeid i samsvar med offentlige sikkerhetskrav som er fastsatt i lov eller i medhold av lov, for eksempel plan- og bygningsloven med forskrifter. Er ikke annet avtalt skal arbeidet ha vanlig god fagmessig standard.

Håndverkeren plikter i tillegg å ivareta forbrukerens interesser med tilbørlig omsorg. Det innebærer at håndverkeren må veilede forbrukeren før, under og etter at arbeidene blir utført, og samrå seg med forbrukeren for hele tiden å treffe de valg som forbrukeren foretrekker. Håndverkeren har også plikt til å gi råd om å ikke la et bestemt arbeid bli utført dersom håndverkeren ser at det ikke vil være til nytte for forbrukeren. Dette kan for eksempel være tilfelle når forbrukeren ber om at et bad blir reparert, når prisen vil bli like høy som ved en full rehabilitering av badet. I slike tilfeller kan håndverkere ha plikt til å stanse arbeidene frem til det er mulig å oppnå kontakt og dialog med forbrukeren.

Med mindre annet er avtalt plikter håndverkeren å levere de materialer som trengs til arbeidet. Er ikke annet avtalt, skal materialene være av vanlig god kvalitet. En håndverker som vil imponere sin kunde kan mao. ikke kreve betalt for arbeid og materialer med høyeste kvalitet, uten at dette er avtalt på forhånd.

Håndverkeren plikter å utføre arbeidet innenfor de tidsrammer som er avtalt. Er ikke annet avtalt, må arbeidene utføres innen rimelig tid. Hva som er rimelig tid beror på en totalvurdering, hvor det blant annet legges vekt på hva som er vanlig ved utføring av tilsvarende tjenester. Også omstendigheter knyttet til den konkrete jobben er av betydning.

Dersom pris ikke er avtalt plikter tjenesteyteren å utføre arbeidet på den for forbrukeren rimeligste måte.