Håndverkerens rådgivingsplikt etter Håndverkertjenesteloven

Håndverkertjenesteloven er en forbrukerlov og pålegger håndverkeren en betydelig rådgivingsplikt overfor forbrukeren. Dette følger av den alminnelige lojalitetsplikten partene har, og det faktum at håndverkeren er den profesjonelle part. Nå er plikten i tillegg lovfestet.

Lovens sekkebestemmelse sier at håndverkeren plikter å ivareta forbrukerens interesser på en tilbørlig måte. Mer spesifikt blir håndverkeren pålagt å informere, veilede og fraråde forbrukeren og å samrå seg med forbrukeren for hele tiden å treffe de valg som forbrukeren foretrekker.

Frarådningsplikten innebærer at dersom håndverkeren, enten før avtale er inngått, eller før arbeidet er påbegynt, må anta at prisen for reparasjonen vil stå i misforhold til det tingen er verdt i reparert stand, eventuelt at tjenesten for øvrig ikke vil bli til rimelig nytt for forbrukeren plikter han å informere forbrukeren om dette.

Dersom det viser seg under utføringen at prisen vil bli betydelig høyere enn forbrukeren kunne forvente, eller tjenesteyteren av andre grunner får grunn til å tvile på om forbrukeren fortsatt har interesse av å få tjenesten utført, skal han også ta kontakt med forbrukeren. Under slike forhold plikter tjenesteyteren å stanse arbeidet dersom forbrukeren ikke er å treffe eller tjenesteyteren av andre grunner ikke mottar beskjed, og stans må antas å være i forbrukerens interesse.

Unnlater tjenesteyteren å underrette forbrukeren eller forta slik stans som nevnt over, og det må antas at forbrukeren ville latt være å bestille, eventuelt avbestille, tjenesten mister tjenesteyteren retten til å kreve betaling for mer enn det som ville vært resultatet dersom håndverkeren hadde varslet forbrukeren og forbrukeren hadde latt være å bestille/avbestilt arbeidet.

Dersom håndverkeren oppdager at det er behov for arbeider som ligger utenfor oppdraget, og som det ville være praktisk å utføre sammen med oppdraget, skal tjenesteyteren kontakte forbrukeren.

Er tilfellet her at forbrukeren ikke er å treffe eller tjenesteyteren ikke mottar beskjed innen rimelig tid, kan tjenesteyteren ha plikt til å utføre det aktuelle tilleggsarbeidet. Forutsetningen for dette er at forbrukeren må antas å ville ha tilleggsarbeidet utført og at prisen for dette er ubetydelig i seg selv, eller den er lav i forhold til prisen for den avtalte tjenesten. Håndverkeren plikter uansett å utføre tilleggsarbeid som ikke kan utsettes uten fare for vesentlig skade for forbrukeren.