Forbrukerens krav etter Håndverkertjenesteloven ved forsinkelse

Dersom håndverkeren avslutter sine arbeider uten å være ferdig, oppstår det et spørsmål om det foreligger forsinkelse eller mangler. Det er alltid, og særlig i slike tilfeller viktig at forbrukeren reklamerer innen rimelig tid etter at han fikk vite om avslutningenav oppdraget. Dette vil si at han må underrette tjenesteyteren om at han vil påberope seg forsinkelsen som grunnlag for et krav mot håndverkeren og samtidig angi hva han vil kreve.

Dersom utføring av tjenesten forsinkes og dette ikke skyldes forhold hos forbrukeren har forbrukeren rett til å sikre sin interesse ved å

  1. holde betalingen tilbake,
  2. kreve tjenesten utført eller
  3. heve avtalen og
  4. kreve erstatning.

For å sikre sine interesser kan forbrukeren holde tilbake så mye av betalingen som sikrer dennes krav som følge av forsinkelsen. Er prosjektet eksempelvis kun halvferdig slik at verdien av det utførte arbeid bare utgjør 50% av avtalt pris, må forbrukeren kunne holde tilbake noe over halvparten av prisen. Dersom det er i forbrukerens interesse, og ulempen eller kostnaden for tjenesteyteren ikke er urimelig stor, kan forbrukeren fastholde avtalen og kreve at tjenesten blir utført. Alternativt har han rett til å heve avtalen forutsatt at forsinkelsen er av vesentlig betydning. Når håndverkeren har rukket å utføre en ikke uvesentlig del av tjenesten, kan hevingen bare skje for den delen av oppdraget som gjenstår, med mindre formålet med tjenesten blir vesentlig forfeilet som følge av forsinkelsen.