10 ting du må huske på som forbruker – håndverkertjenesteloven

Garasje underetasjeEr du forbruker og skal engasjere håndverker, er det mye du må huske på. Her har vi oppsummere det viktigste

  1. En uttømmende og klar beskrivelse av hva hver av partene skal levere er oftest den beste garanti mot tvister. Bruk derfor god tid på å oppnå reell enighet om hva du skal levere og hva håndverkeren skal levere.
  2. Avtal at e-post er lovlig kommunikasjonsform og bruk e-post i all kommunikasjon med håndverkeren hva gjelder utførelse, endringer, tillegg mm.
  3. Håndverkeren har plikt til å dra omsorg for dine interesser før og etter avtale er inngått og må kunne bevise at han har gjort så.
  4. Aldri igangsett arbeider før du har en skriftlig kontrakt med håndverkeren.
  5. Med mindre annet er betalt har du ikke plikt til å betale noe før arbeidene er ferdig. Skal entreprenøren ha betaling tidligere må dere avtale dette særskilt.
  6. Du har rett til å kreve endringer i utførelsen, men håndverkeren kan få rett på tilleggsvederlag eller fristforlengelse. Du kan avbestille de arbeider som ikke er utført, mot at du betaler et avbestillingsgebyr.
  7. Du skal dra nødvendig omsorg for tingen du arbeider på mens den er i din varetekt eller under din kontroll
  8. Utfører håndverkeren arbeid etter regning, må han dokumentere timebruk, materialbruk og underleveranser på en slik måte at du har en reell mulighet til å kontrollere om kravet er rettmessig.
  9. Delovertakelse kan påføre dere ekstra plunder og heft. Vær derfor nøye med å avtale konsekvenser av en delovertakelse.
  10. Når arbeidene er ferdige bør dere gjennomføre en overtakelsesforretning, hvor alle synlige feil og mangler blir listet opp i en protokoll begge parter signerer på.