Håndverkertjenester

Fukt dreneringHvert år bruker forbrukere i Norge enorme beløp på å forvalte, vedlikeholde og utvikle boliger, garasjer, uthus, anneks og fritidsboliger. Mye av arbeidet blir utført av snekkere, rørleggere og andre fagfolk og gjennom tidene har det vært utallige tvister som følge av dårlige kontrakter mellom håndverkere og forbrukere.

Avtaler mellom håndverkere og forbrukere om arbeid på fast eiendom eller ting, herunder reparasjoner, vedlikehold, installasjoner, ombygging m.m.  er automatisk underlagt håndverkertjenesteloven.

Loven avviker fra- og er på enkelte steder strengere enn reglene vi finner i NS 8405, NS 8406, NS 8407 m.fl. Kontraktformularene til disse passer derfor ikke i forbrukerentrepriser. Bruk i stedet byggeblankett 3501, 3502 eller andre formularer tilpasset håndverkertjenesteloven. Du kan laste ned og bruke vårt formular gratis her.

Standardkontraktene til Norsk Standard må ikke brukes i forbrukerentrepriser.

Håndverkertjenesteloven er ufravikelig til ugunst for forbruker

Håndverkertjenesteloven er ufravikelig på den måten at det ikke kan avtales vilkår som setter forbrukeren i en svakere stilling enn det loven legger opp til. Dessverre ser vi ofte avtaler som gir håndverkeren gunstigere stilling enn det loven legger opp til og da blir det ofte tvister.

Håndverker plikter å informere, veilede og samrå seg med forbrukeren

Håndverkeren er den “profesjonelle part”, og har en utstrakt plikt til å hjelpe forbrukeren. Dette kalles håndverkerens “omsorgsforpliktelse” og innebærer å ivareta forbrukerens interesser både før og etter at avtalen er inngått. Håndverkeren skal samrå seg med forbrukeren, veilede og informere forbrukeren og i noen tilfeller fraråde forbrukeren utførelser som er til ingen nytte for forbrukeren. Dessverre ser vi ofte at håndverkere ikke er gode nok på å dra omsorg for forbrukerens interesser.

På disse sidene samler, forenkler og presenterer vi informasjon håndverkeren og forbrukeren må kjenne til i forbindelse med avtaler om håndverkertjenester. Gjelder avtalen kjøp av ny bolig eller oppføring av ny bolig eller fritidsbolig, er det Bustadoppføringsloven som gjelder. Se mer om dette her