Forbrukerentrepriser

gravemaskinDet er over 1,44 millioner boligbygninger og 418 000 hytter eller fritidsboliger i Norge. Det er om lag 1,2 millioner garasjer, uthus, anneks og lignende knyttet til boliger og fritidsboliger. Denne bygningsmassen skal vedlikeholdes, rehabiliteres, saneres og fornyes. Regningen må forbrukerne ta.

Svært mange forbrukerentreprisekontrakter inngås muntlig, med betydelig usikkerhet i forhold til hva entreprenøren eller håndverkeren skal gjøre, hva forbrukeren skal bidra med, hvordan endringer skal tas inn i kontrakten, når arbeidene skal være ferdige og ikke minst hva sluttregningen blir. Håndverkere er samtidig en av yrkesgruppene som topper klagestatistikken. Både bransjen og forbrukerne har mye å tjen eller spare på å bli bedre med kontraktene.

På disse sidene har vi forenklet og gjort tilgjengelig nyttig informasjon til alle som kommer i kontakt med forbrukerentreprise.

Forbrukerentrepriser er bare delvis lovregulert

page2I dag reguleres forbrukerentrepriser av forbrukerlovgivningen, herunder:

Bustadoppføringslova og
Håndverkertjenesteloven

Felles for disse er at det ikke kan avtales vilkår som setter forbruker i en svakere posisjon enn det loven legger opp til. Dette er bra for forbrukeren, men løser langt fra alle problemer. Lovene er generelle og forteller ikke hva entreprenøren konkret skal gjøre eller ikke gjøre, hva som er tillegg som gir rett til tilleggsbetaling og utsatt ferdigstillelse, hva forbrukeren skal bidra med og hvor mye som skal betales. Dette må partene ta ansvar for og avtale konkret.

Entreprenøren har plikt til å ivareta forbrukerens interesser

Håndverkerne er den «profesjonelle part» og plikter å veilede forbrukerne. Denne plikten gjelder allerede før kontrakt blir skrevet, og skal i teorien sikre at kontraktene blir klare, fullstendige og balanserte. Likevel ser vi uklare, ufullstendige og ubalanserte kontrakter og det er dette som oftest er kilden til tvister. Det finnes i dag flere standard kontraktsformular for forbrukerentrepriser, men det er viktig å velge riktig formular. Sett deg derfor godt inn i hvilke formularer du bør bruke før du skriver under. Valg av riktig formular kan være avgjørende for å unngå tvist i ettertid.