Overtakelsesprotokoll håndverkertjenster

Overtakelse av utførte arbeider er en kritisk fase av byggeprosjektet. Forbrukeren skal overta ansvaret og risikoen for de arbeidene entreprenøren har utført og betale resten av avtalt pris. Reklamasjonsfristene starter og løpe og eventuell dagmulkt stanser.  Det er viktig at partene opptrer ryddig i denne fasen, og markerer overtakelsen på en tydelig måte. Dette gjøres best ved å signere på en overtakelsesprotokoll, samtidig med at arbeidene undersøkes for feil og mangler.  Les mer

Varslingsskjema håndverkertjenesteloven

Her kan du laste ned et skjema for varsling spesielt tilpasset avtaler som reguleres av håndverkertjenesteloven. Det kan brukes når håndverker skal varsle forbruker om forhold det er viktig for håndverker å ha bevis for at han har varslet om, eks.:

– Informasjon om viktige forhold
– Veiledning om viktige forhold
– Tilrådning knyttet til bestemte forhold
– Frarådning knyttet til bestemte forhold
– Forhold håndverker mener gir rett på tilleggsbetaling
– Forhold håndveker mener gir rett til fristforlengelse

Håndverker bør varsle så snart råd er.

Følg med på oppdateringer. Siste versjon er versjon 2.1.

 

Avtaleformular for avtale om håndverkertjenester

Her kan du laste ned avtaleformular for avtaler om håndverkertjenester fra nettstedet Varsler.net.

Formularet er spesielt tilpasset avtaler som reguleres av håndverkertjenesteloven og regulerer det vesentligste partene må avtale særskilt. Det er imidlertid mye partene må avtale særskilt og som ikke er regulert i dette avtaleformularet. Partene må mao selv være bevist på hva som må avtales og huske å ta dette inn i avtalen.

Er du i tvil om hva du bør ta med i din avtale, kan du ta uforpliktende kontakt med oss.

Følg med på oppdateringer. Siste versjon er versjon 2.3.

Når gjelder Håndverkertjenesteloven?

Håndverkertjenesteloven er en forbrukerlov. Det vil si at den gjelder i avtaleforhold der den ene part handler som ledd i næringsvirksomhet, mens den andre er en fysisk person og ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet, dvs. privatperson. Les mer

Håndverkerens rådgivingsplikt etter Håndverkertjenesteloven

Håndverkertjenesteloven er en forbrukerlov og pålegger håndverkeren en betydelig rådgivingsplikt overfor forbrukeren. Dette følger av den alminnelige lojalitetsplikten partene har, og det faktum at håndverkeren er den profesjonelle part. Nå er plikten i tillegg lovfestet. Les mer

Forbrukerens krav etter Håndverkertjenesteloven ved forsinkelse

Dersom håndverkeren avslutter sine arbeider uten å være ferdig, oppstår det et spørsmål om det foreligger forsinkelse eller mangler. Det er alltid, og særlig i slike tilfeller viktig at forbrukeren reklamerer innen rimelig tid etter at han fikk vite om avslutningenav oppdraget. Dette vil si at han må underrette tjenesteyteren om at han vil påberope seg forsinkelsen som grunnlag for et krav mot håndverkeren og samtidig angi hva han vil kreve. Les mer