Overtakelse av ny bolig, kravene i Bustadoppføringslova?

Når den nye boligen er ferdig skal den overleveres til forbrukeren. Vanligvis skjer dette gjennom en overtakelsesforretning. Har entreprenøren meldt fra at arbeidet er ferdig, kan hver av partene innkalle til overtakelsesforretning med minst syv dagers varsel.

Under overtakelsesforretningen kontrollerer forbrukeren og entreprenøren bygget sammen. Formålet er å kontrollere om alle arbeider er utført og om det er synlige mangler ved arbeidene. For forbrukeren kan det lønne seg å ha med en fagkyndig. Er mangler som gir rimelig grunn til det, kan forbrukeren nekte å overta bygget. Det oppstår da forsinkelse med de følger dette gir.

Hvis den ene parten lar være å møte til overtakelsesforretning uten gyldig grunn, kan den andre parten gjennomføre overtakelsesforretning alene.

Er arbeidet fullført og forbrukeren har tatt bygget i bruk, anses overtakelse for å ha funnet sted selv om det ikke har vært holdt overtakelsesforretning.