Hva må entreprenøren levere etter Bustadoppføringslova?

Entreprenøren skal alltid utføre sitt arbeid i samsvar med offentlige sikkerhetskrav som er fastsatt i lov eller i medhold av lov, for eksempel plan og bygningsloven med forskrifter. Er ikke annet avtalt skal arbeidet ha vanlig god fagmessig standard. Entreprenøren skal i tillegg ivareta forbrukerens interesser og hensynet til miljøet med tilbørlig omsorg.

Entreprenøren skal normalt utføre arbeidet på faglig godt vis. En veiledning for hva som er faglig godt arbeid vil ofte ligge i bransjestandarder og yrkesnormer. En annen retningslinje kan være hva fagfolk generelt anser som god utføring. I tillegg vil selve avtalen om arbeidet gi føringer for hva som kreves av entreprenøren.

Er ikke annet avtalt skal entreprenøren levere de materialer som trengs. Disse skal være av vanlig god kvalitet. Det er lov å avtale utførelse og bruk av materialer med dårligere kvalitet så lenge sikkerhetsregler ol. i lover og forskrifter blir overholdt, eks. plan og bygningsloven med forskrifter.

Entreprenøren har plikt til å dra omsorg for forbrukerens interesser. I dette ligger en plikt til å informere forbrukeren om forhold entreprenøren er kjent med og som forbrukeren ikke er klar over. Entreprenøren plikter å veilede og etter omstendighetene fraråde forbrukeren å la et bestemt arbeid bli utført hvis han ser at forbrukeren ikke er tjent med å få arbeidet utført etter avtalen. Oppfyller ikke entreprenøren denne plikten entreprenørens vederlag ikke være større enn om han hadde oppfylt frarådingsplikten.