Delovertakelse, ikke i forbrukerentrepriser

Davids husEn vanlig problemstilling i forbrukerentrepriser er at forbrukeren ønsker å utføre deler av arbeidet selv, og å utføre disse allerede før entreprenøren er ferdig med sine arbeider. Kan da partene avtale delovertakelse?

I næringsentrepriser kalles dette «delovertakelse» og har normalt konsekvenser for hvem som skal ha risikoen for de overtatte arbeidene, dagmulkt, reklamasjonsfrister og oppgjør. Etter de nye Norsk Standard kontraktene sees delovertakelse på som kontraktsbrudd, med mindre annet er særskilt avtalt. Slik særskilt avtale forutsettes å regulere alle konsekvensene forbundet med delovertakelsen.

I forbrukerentrepriser er det ikke rom for slik delovertakelse. Håndverkertjenesteloven er taus om dette, men etter Bustadoppføringslova er regelen at overtakelse ikke skjer før arbeidene er fullført og det er gjennomført overtakelsesforretning eller forbrukeren har flyttet inn. Det betyr at entreprenøren beholder risikoen for hele arbeidet, også etter at forbrukeren har tatt i bruk boligen, frem til alle arbeidene er «fullført». Det er først etter dette tidspunkt at forbrukeren får risikoen for arbeidet (må tegne forsikring), reklamasjonsfristene begynner å løpe, dagmulkt stanser og entreprenøren får krav på sluttoppgjør.

Begrepet flyttet inn, omfatter ikke tilfeller hvor forbrukeren bare tar i bruk bygget for å utføre arbeider på bygget.

For å illustrere problemene kan vi se for oss et tilfelle hvor forbrukeren, etter avtale med entreprenøren, starter maling av innvendige vegger før entreprenøren er ferdig med sine arbeider.

Entreprenøren har da fortsatt risikoen for veggen (må holde veggen forsikret), reklamasjonsfristen starter ikke, selv om forbrukeren allerede da ser at det er mangler ved veggen, dagmulkt fortsetter å løpe og entreprenøren får ikke krav på sluttoppgjør.

For å unngå at forbrukeren utfører arbeid som gjør det mer kostbart for entreprenøren å rette eventuelle mangler (dyrere tilkomst og kostnader til gjenoppretting), bør partene gjennomføre en befaring, hvor veggene kontrolleres for mangler. På den måten kan mangler oppdages før forbrukeren påfører veggene maling. Oppdages det mangler, må disse selvsagt rettes før forbrukeren starter sine arbeider.

I den grad forbrukerens arbeid med malingen vil forstyrre arbeidet til entreprenøren, må partene på forhånd avtale hvilke pris og fremdriftskonsekvenser forstyrrelsen i så fall skal føre til. Det er vanskelig å få på plass god regulering av dette i ettertid.

For entreprenøren er det viktig å forutse alle slike forstyrrelser og prise jobben deretter. Avtal hvilke deler av bygget forbrukeren har lov til å ta i bruk for å utføre sine arbeider, hvilket arbeid som kan utføres og når slikt arbeide kan gjennomføres.

Husk at entreprenøren har veiledningsplikt også her. Dersom forbrukeren ønsker å male innvendig tre-panel allerede før bygget er ferdig, bør entreprenøren kanskje fraråde utførelsen, på grunn av  farene for tørk og krymp av panel med påfølgende sprekker i malingen.