Bustadoppføring

Avtaler om oppføring av ny bolig eller fritidseiendom reguleres av Bustadoppføringslova. Loven avviker fra- og er på enkelte steder strengere enn reglene vi finner i NS 8405, NS 8406, NS 8407 m.fl. Kontraktformularene til disse passer derfor ikke i forbrukerentrepriser. Bruk i stedet byggeblankett 3425, 3426, 3427, 3428, 3429a eller 3429b  eller andre formularer tilpasset Bustadoppføringslova.

Standardkontraktene til Norsk Standard må ikke brukes i forbrukerentrepriser.

Les mer om de ulike formularene her.

Selv om loven regulerer de meste, er det mye partene selv må ta hånd om og avtale konkret. Det er mye som må på plass og mulighetene for å gjøre feil er mange.

Bustadoppføringslova er ufravikelig til ugunst for forbrukeren. Har entreprenøren fått inn i avtalen vilkår som er mer ugunstig for forbruker enn det loven legger opp til, blir vilkåret ulovlig og satt til side. Da skal i stedet regelen slik den er formulert i loven gjelde. Slike kontrakter skaper uklarhet og uforutsigbarhet ingen er tjent med.

På disse sidene samler, forenkler og presenterer vi informasjon entreprenører og forbrukere må kjenne til i forbindelse med avtaler om kjøp og oppføring av ny bolig og fritidseiendom. Er det avtalt at entreprenøren bare skal arbeide på en eldre bolig er det i reglene i Håndverkertjenesteloven som gjelder. Se mer om dette her.